Mục Ý Kiến / Nhắn Tin


Nhằm mục đích cổ động và khuyến khích sự tham dự của tất cả Chiến hữu Hải Quân, BTC sẽ thu thập những ý kiến và sự kiện có tính cách xây dựng liên quan đến Đại Hội Hải Quân Toàn Cầu và đăng thu gọn trong mục nầy. Xin chọn và bấm vào các đề mục bên phải.
BTC Đại Hội Hải Quân VNCH Toàn Cầu.